Claim: "Obama je rekao "Red i napredak može doći samo kad pojedinci predaju svoja prava svemoćnom suverenu"" is

Has beed claimed by: